02061000 | - از نوع گاو، تازه یا سرد كرده

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

- از نوع گاو، تازه ی - 02061000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع گاو، تازه ی - 02061000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع گاو، تازه ی - 02061000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع گاو، تازه ی - 02061000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع گاو، تازه ی - 02061000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع گاو، تازه ی - 02061000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع گاو، تازه ی - 02061000 - گوشت و احشای خوراکی

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    02061000
  • ارز نیمایی :

    02061000
یادداشت های فصل

- از نوع گاو، تازه یا سرد كرده - 02061000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع گاو، تازه یا سرد كرده - 02061000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع گاو، تازه یا سرد كرده - 02061000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع گاو، تازه یا سرد كرده - 02061000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع گاو، تازه یا سرد كرده - 02061000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع گاو، تازه یا سرد كرده - 02061000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع گاو، تازه یا سرد كرده - 02061000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع گاو، تازه یا سرد كرده - 02061000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع گاو، تازه یا سرد كرده - 02061000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع گاو، تازه یا سرد كرده - 02061000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع گاو، تازه یا سرد كرده - 02061000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع گاو، تازه یا سرد كرده - 02061000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع گاو، تازه یا سرد كرده - 02061000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع گاو، تازه یا سرد كرده - 02061000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع گاو، تازه یا سرد كرده - 02061000 - گوشت و احشای خوراکی

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان