02050000 | گوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سرد كرده یا منجمد.

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

گوشت اسب، الاغ، قاطر - 02050000 - گوشت و احشای خوراکیگوشت اسب، الاغ، قاطر - 02050000 - گوشت و احشای خوراکیگوشت اسب، الاغ، قاطر - 02050000 - گوشت و احشای خوراکیگوشت اسب، الاغ، قاطر - 02050000 - گوشت و احشای خوراکیگوشت اسب، الاغ، قاطر - 02050000 - گوشت و احشای خوراکیگوشت اسب، الاغ، قاطر - 02050000 - گوشت و احشای خوراکیگوشت اسب، الاغ، قاطر - 02050000 - گوشت و احشای خوراکی

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    02050000
  • ارز نیمایی :

    02050000
یادداشت های فصل

گوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، - 02050000 - گوشت و احشای خوراکیگوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، - 02050000 - گوشت و احشای خوراکیگوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، - 02050000 - گوشت و احشای خوراکیگوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، - 02050000 - گوشت و احشای خوراکیگوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، - 02050000 - گوشت و احشای خوراکیگوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، - 02050000 - گوشت و احشای خوراکیگوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، - 02050000 - گوشت و احشای خوراکیگوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، - 02050000 - گوشت و احشای خوراکیگوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، - 02050000 - گوشت و احشای خوراکیگوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، - 02050000 - گوشت و احشای خوراکیگوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، - 02050000 - گوشت و احشای خوراکیگوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، - 02050000 - گوشت و احشای خوراکیگوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، - 02050000 - گوشت و احشای خوراکیگوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، - 02050000 - گوشت و احشای خوراکیگوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، - 02050000 - گوشت و احشای خوراکی

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان