02032200 | - ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

- ـ ژامبون، سردست و - 02032200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ژامبون، سردست و - 02032200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ژامبون، سردست و - 02032200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ژامبون، سردست و - 02032200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ژامبون، سردست و - 02032200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ژامبون، سردست و - 02032200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ژامبون، سردست و - 02032200 - گوشت و احشای خوراکی

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    02032200
  • ارز نیمایی :

    02032200
یادداشت های فصل

- ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، - 02032200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، - 02032200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، - 02032200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، - 02032200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، - 02032200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، - 02032200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، - 02032200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، - 02032200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، - 02032200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، - 02032200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، - 02032200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، - 02032200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، - 02032200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، - 02032200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، - 02032200 - گوشت و احشای خوراکی

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان