02022090 | سایر - گوشت حیوانات از نوع گاو، منجمد

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%1 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

سایر - گوشت حیوانات - 02022090 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات - 02022090 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات - 02022090 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات - 02022090 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات - 02022090 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات - 02022090 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات - 02022090 - گوشت و احشای خوراکی

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    02022090
  • ارز نیمایی :

    02022090
یادداشت های فصل

سایر - گوشت حیوانات از نوع گاو - 02022090 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات از نوع گاو - 02022090 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات از نوع گاو - 02022090 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات از نوع گاو - 02022090 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات از نوع گاو - 02022090 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات از نوع گاو - 02022090 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات از نوع گاو - 02022090 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات از نوع گاو - 02022090 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات از نوع گاو - 02022090 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات از نوع گاو - 02022090 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات از نوع گاو - 02022090 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات از نوع گاو - 02022090 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات از نوع گاو - 02022090 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات از نوع گاو - 02022090 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات از نوع گاو - 02022090 - گوشت و احشای خوراکی

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان