01069010 | - ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی و سرم سازی)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ برای تحقیقات ( - 01069010 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات ( - 01069010 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات ( - 01069010 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات ( - 01069010 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات ( - 01069010 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات ( - 01069010 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات ( - 01069010 - حیوانات زنده

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    01069010
  • ارز نیمایی :

    01069010
یادداشت های فصل

- ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزم - 01069010 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزم - 01069010 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزم - 01069010 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزم - 01069010 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزم - 01069010 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزم - 01069010 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزم - 01069010 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزم - 01069010 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزم - 01069010 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزم - 01069010 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزم - 01069010 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزم - 01069010 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزم - 01069010 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزم - 01069010 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزم - 01069010 - حیوانات زنده

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان