01063940 | - ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین گوشتی

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ جوجه یكروزه بل - 01063940 - حیوانات زنده- ـ ـ جوجه یكروزه بل - 01063940 - حیوانات زنده- ـ ـ جوجه یكروزه بل - 01063940 - حیوانات زنده- ـ ـ جوجه یكروزه بل - 01063940 - حیوانات زنده- ـ ـ جوجه یكروزه بل - 01063940 - حیوانات زنده- ـ ـ جوجه یكروزه بل - 01063940 - حیوانات زنده- ـ ـ جوجه یكروزه بل - 01063940 - حیوانات زنده

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    01063940
  • ارز نیمایی :

    01063940
یادداشت های فصل

- ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین گوشت - 01063940 - حیوانات زنده- ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین گوشت - 01063940 - حیوانات زنده- ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین گوشت - 01063940 - حیوانات زنده- ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین گوشت - 01063940 - حیوانات زنده- ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین گوشت - 01063940 - حیوانات زنده- ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین گوشت - 01063940 - حیوانات زنده- ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین گوشت - 01063940 - حیوانات زنده- ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین گوشت - 01063940 - حیوانات زنده- ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین گوشت - 01063940 - حیوانات زنده- ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین گوشت - 01063940 - حیوانات زنده- ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین گوشت - 01063940 - حیوانات زنده- ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین گوشت - 01063940 - حیوانات زنده- ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین گوشت - 01063940 - حیوانات زنده- ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین گوشت - 01063940 - حیوانات زنده- ـ ـ جوجه یكروزه بلدرچین گوشت - 01063940 - حیوانات زنده

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان