01063310 | - ـ ـ شترمرغ بالغ مولد

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 2% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ شترمرغ بالغ مو - 01063310 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ بالغ مو - 01063310 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ بالغ مو - 01063310 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ بالغ مو - 01063310 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ بالغ مو - 01063310 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ بالغ مو - 01063310 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ بالغ مو - 01063310 - حیوانات زنده

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    01063310
  • ارز نیمایی :

    01063310
یادداشت های فصل

- ـ ـ شترمرغ بالغ مولد - 01063310 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ بالغ مولد - 01063310 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ بالغ مولد - 01063310 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ بالغ مولد - 01063310 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ بالغ مولد - 01063310 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ بالغ مولد - 01063310 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ بالغ مولد - 01063310 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ بالغ مولد - 01063310 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ بالغ مولد - 01063310 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ بالغ مولد - 01063310 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ بالغ مولد - 01063310 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ بالغ مولد - 01063310 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ بالغ مولد - 01063310 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ بالغ مولد - 01063310 - حیوانات زنده- ـ ـ شترمرغ بالغ مولد - 01063310 - حیوانات زنده

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان