01063210 | - ـ ـ برای تحقیقات پزشكی،آزمایشگاهی و سرم سازی

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ برای تحقیقات پ - 01063210 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات پ - 01063210 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات پ - 01063210 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات پ - 01063210 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات پ - 01063210 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات پ - 01063210 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات پ - 01063210 - حیوانات زنده

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    01063210
  • ارز نیمایی :

    01063210
یادداشت های فصل

- ـ ـ برای تحقیقات پزشكی،آزمای - 01063210 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات پزشكی،آزمای - 01063210 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات پزشكی،آزمای - 01063210 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات پزشكی،آزمای - 01063210 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات پزشكی،آزمای - 01063210 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات پزشكی،آزمای - 01063210 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات پزشكی،آزمای - 01063210 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات پزشكی،آزمای - 01063210 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات پزشكی،آزمای - 01063210 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات پزشكی،آزمای - 01063210 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات پزشكی،آزمای - 01063210 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات پزشكی،آزمای - 01063210 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات پزشكی،آزمای - 01063210 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات پزشكی،آزمای - 01063210 - حیوانات زنده- ـ ـ برای تحقیقات پزشكی،آزمای - 01063210 - حیوانات زنده

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان