01063190 | سایر - دام زنده تعداد 50 نفر شتر

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

سایر - دام زنده تعدا - 01063190 - حیوانات زندهسایر - دام زنده تعدا - 01063190 - حیوانات زندهسایر - دام زنده تعدا - 01063190 - حیوانات زندهسایر - دام زنده تعدا - 01063190 - حیوانات زندهسایر - دام زنده تعدا - 01063190 - حیوانات زندهسایر - دام زنده تعدا - 01063190 - حیوانات زندهسایر - دام زنده تعدا - 01063190 - حیوانات زنده

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    01063190
  • ارز نیمایی :

    01063190
یادداشت های فصل

سایر - دام زنده تعداد 50 نفر ش - 01063190 - حیوانات زندهسایر - دام زنده تعداد 50 نفر ش - 01063190 - حیوانات زندهسایر - دام زنده تعداد 50 نفر ش - 01063190 - حیوانات زندهسایر - دام زنده تعداد 50 نفر ش - 01063190 - حیوانات زندهسایر - دام زنده تعداد 50 نفر ش - 01063190 - حیوانات زندهسایر - دام زنده تعداد 50 نفر ش - 01063190 - حیوانات زندهسایر - دام زنده تعداد 50 نفر ش - 01063190 - حیوانات زندهسایر - دام زنده تعداد 50 نفر ش - 01063190 - حیوانات زندهسایر - دام زنده تعداد 50 نفر ش - 01063190 - حیوانات زندهسایر - دام زنده تعداد 50 نفر ش - 01063190 - حیوانات زندهسایر - دام زنده تعداد 50 نفر ش - 01063190 - حیوانات زندهسایر - دام زنده تعداد 50 نفر ش - 01063190 - حیوانات زندهسایر - دام زنده تعداد 50 نفر ش - 01063190 - حیوانات زندهسایر - دام زنده تعداد 50 نفر ش - 01063190 - حیوانات زندهسایر - دام زنده تعداد 50 نفر ش - 01063190 - حیوانات زنده

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان