01061930 | - ـ ـ سایر برای تحقیقات پزشكی و آزمایشگاهی

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ سایر برای تحقی - 01061930 - حیوانات زنده- ـ ـ سایر برای تحقی - 01061930 - حیوانات زنده- ـ ـ سایر برای تحقی - 01061930 - حیوانات زنده- ـ ـ سایر برای تحقی - 01061930 - حیوانات زنده- ـ ـ سایر برای تحقی - 01061930 - حیوانات زنده- ـ ـ سایر برای تحقی - 01061930 - حیوانات زنده- ـ ـ سایر برای تحقی - 01061930 - حیوانات زنده

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    01061930
  • ارز نیمایی :

    01061930
یادداشت های فصل

- ـ ـ سایر برای تحقیقات پزشكی - 01061930 - حیوانات زنده- ـ ـ سایر برای تحقیقات پزشكی - 01061930 - حیوانات زنده- ـ ـ سایر برای تحقیقات پزشكی - 01061930 - حیوانات زنده- ـ ـ سایر برای تحقیقات پزشكی - 01061930 - حیوانات زنده- ـ ـ سایر برای تحقیقات پزشكی - 01061930 - حیوانات زنده- ـ ـ سایر برای تحقیقات پزشكی - 01061930 - حیوانات زنده- ـ ـ سایر برای تحقیقات پزشكی - 01061930 - حیوانات زنده- ـ ـ سایر برای تحقیقات پزشكی - 01061930 - حیوانات زنده- ـ ـ سایر برای تحقیقات پزشكی - 01061930 - حیوانات زنده- ـ ـ سایر برای تحقیقات پزشكی - 01061930 - حیوانات زنده- ـ ـ سایر برای تحقیقات پزشكی - 01061930 - حیوانات زنده- ـ ـ سایر برای تحقیقات پزشكی - 01061930 - حیوانات زنده- ـ ـ سایر برای تحقیقات پزشكی - 01061930 - حیوانات زنده- ـ ـ سایر برای تحقیقات پزشكی - 01061930 - حیوانات زنده- ـ ـ سایر برای تحقیقات پزشكی - 01061930 - حیوانات زنده

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان