01061920 | سگ و گربه برای تحقیقات پزشكی و آزمایشگاهی و تربیت شده پلیس و راهنما

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

سگ و گربه برای تح - 01061920 - حیوانات زندهسگ و گربه برای تح - 01061920 - حیوانات زندهسگ و گربه برای تح - 01061920 - حیوانات زندهسگ و گربه برای تح - 01061920 - حیوانات زندهسگ و گربه برای تح - 01061920 - حیوانات زندهسگ و گربه برای تح - 01061920 - حیوانات زندهسگ و گربه برای تح - 01061920 - حیوانات زنده

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    01061920
  • ارز نیمایی :

    01061920
یادداشت های فصل

سگ و گربه برای تحقیقات پزشك - 01061920 - حیوانات زندهسگ و گربه برای تحقیقات پزشك - 01061920 - حیوانات زندهسگ و گربه برای تحقیقات پزشك - 01061920 - حیوانات زندهسگ و گربه برای تحقیقات پزشك - 01061920 - حیوانات زندهسگ و گربه برای تحقیقات پزشك - 01061920 - حیوانات زندهسگ و گربه برای تحقیقات پزشك - 01061920 - حیوانات زندهسگ و گربه برای تحقیقات پزشك - 01061920 - حیوانات زندهسگ و گربه برای تحقیقات پزشك - 01061920 - حیوانات زندهسگ و گربه برای تحقیقات پزشك - 01061920 - حیوانات زندهسگ و گربه برای تحقیقات پزشك - 01061920 - حیوانات زندهسگ و گربه برای تحقیقات پزشك - 01061920 - حیوانات زندهسگ و گربه برای تحقیقات پزشك - 01061920 - حیوانات زندهسگ و گربه برای تحقیقات پزشك - 01061920 - حیوانات زندهسگ و گربه برای تحقیقات پزشك - 01061920 - حیوانات زندهسگ و گربه برای تحقیقات پزشك - 01061920 - حیوانات زنده

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان