01061400 | خرگوش ها و خرگوش های صحرایی

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

خرگوش ها و خرگوش های - 01061400 - حیوانات زندهخرگوش ها و خرگوش های - 01061400 - حیوانات زندهخرگوش ها و خرگوش های - 01061400 - حیوانات زندهخرگوش ها و خرگوش های - 01061400 - حیوانات زندهخرگوش ها و خرگوش های - 01061400 - حیوانات زندهخرگوش ها و خرگوش های - 01061400 - حیوانات زندهخرگوش ها و خرگوش های - 01061400 - حیوانات زنده

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    01061400
  • ارز نیمایی :

    01061400
یادداشت های فصل

خرگوش ها و خرگوش های صحرایی - 01061400 - حیوانات زندهخرگوش ها و خرگوش های صحرایی - 01061400 - حیوانات زندهخرگوش ها و خرگوش های صحرایی - 01061400 - حیوانات زندهخرگوش ها و خرگوش های صحرایی - 01061400 - حیوانات زندهخرگوش ها و خرگوش های صحرایی - 01061400 - حیوانات زندهخرگوش ها و خرگوش های صحرایی - 01061400 - حیوانات زندهخرگوش ها و خرگوش های صحرایی - 01061400 - حیوانات زندهخرگوش ها و خرگوش های صحرایی - 01061400 - حیوانات زندهخرگوش ها و خرگوش های صحرایی - 01061400 - حیوانات زندهخرگوش ها و خرگوش های صحرایی - 01061400 - حیوانات زندهخرگوش ها و خرگوش های صحرایی - 01061400 - حیوانات زندهخرگوش ها و خرگوش های صحرایی - 01061400 - حیوانات زندهخرگوش ها و خرگوش های صحرایی - 01061400 - حیوانات زندهخرگوش ها و خرگوش های صحرایی - 01061400 - حیوانات زندهخرگوش ها و خرگوش های صحرایی - 01061400 - حیوانات زنده

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان