01061290 | سایر پستانداران دریایی جز ردیف 01061210

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

سایر پستانداران دریا - 01061290 - حیوانات زندهسایر پستانداران دریا - 01061290 - حیوانات زندهسایر پستانداران دریا - 01061290 - حیوانات زندهسایر پستانداران دریا - 01061290 - حیوانات زندهسایر پستانداران دریا - 01061290 - حیوانات زندهسایر پستانداران دریا - 01061290 - حیوانات زندهسایر پستانداران دریا - 01061290 - حیوانات زنده

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    01061290
  • ارز نیمایی :

    01061290
یادداشت های فصل

سایر پستانداران دریایی جز ردیف - 01061290 - حیوانات زندهسایر پستانداران دریایی جز ردیف - 01061290 - حیوانات زندهسایر پستانداران دریایی جز ردیف - 01061290 - حیوانات زندهسایر پستانداران دریایی جز ردیف - 01061290 - حیوانات زندهسایر پستانداران دریایی جز ردیف - 01061290 - حیوانات زندهسایر پستانداران دریایی جز ردیف - 01061290 - حیوانات زندهسایر پستانداران دریایی جز ردیف - 01061290 - حیوانات زندهسایر پستانداران دریایی جز ردیف - 01061290 - حیوانات زندهسایر پستانداران دریایی جز ردیف - 01061290 - حیوانات زندهسایر پستانداران دریایی جز ردیف - 01061290 - حیوانات زندهسایر پستانداران دریایی جز ردیف - 01061290 - حیوانات زندهسایر پستانداران دریایی جز ردیف - 01061290 - حیوانات زندهسایر پستانداران دریایی جز ردیف - 01061290 - حیوانات زندهسایر پستانداران دریایی جز ردیف - 01061290 - حیوانات زندهسایر پستانداران دریایی جز ردیف - 01061290 - حیوانات زنده

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان