01061210 | نهنگ ها، دولفین ها و خوک های دریایی و سایر پستانداران دریایی برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی و سرم سازی)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

نهنگ ها، دولفین ها و - 01061210 - حیوانات زندهنهنگ ها، دولفین ها و - 01061210 - حیوانات زندهنهنگ ها، دولفین ها و - 01061210 - حیوانات زندهنهنگ ها، دولفین ها و - 01061210 - حیوانات زندهنهنگ ها، دولفین ها و - 01061210 - حیوانات زندهنهنگ ها، دولفین ها و - 01061210 - حیوانات زندهنهنگ ها، دولفین ها و - 01061210 - حیوانات زنده

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    01061210
  • ارز نیمایی :

    01061210
یادداشت های فصل

نهنگ ها، دولفین ها و خوک های د - 01061210 - حیوانات زندهنهنگ ها، دولفین ها و خوک های د - 01061210 - حیوانات زندهنهنگ ها، دولفین ها و خوک های د - 01061210 - حیوانات زندهنهنگ ها، دولفین ها و خوک های د - 01061210 - حیوانات زندهنهنگ ها، دولفین ها و خوک های د - 01061210 - حیوانات زندهنهنگ ها، دولفین ها و خوک های د - 01061210 - حیوانات زندهنهنگ ها، دولفین ها و خوک های د - 01061210 - حیوانات زندهنهنگ ها، دولفین ها و خوک های د - 01061210 - حیوانات زندهنهنگ ها، دولفین ها و خوک های د - 01061210 - حیوانات زندهنهنگ ها، دولفین ها و خوک های د - 01061210 - حیوانات زندهنهنگ ها، دولفین ها و خوک های د - 01061210 - حیوانات زندهنهنگ ها، دولفین ها و خوک های د - 01061210 - حیوانات زندهنهنگ ها، دولفین ها و خوک های د - 01061210 - حیوانات زندهنهنگ ها، دولفین ها و خوک های د - 01061210 - حیوانات زندهنهنگ ها، دولفین ها و خوک های د - 01061210 - حیوانات زنده

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان