01061110 | میمون ها برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی و سرم سازی)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

میمون ها برای تحقیقا - 01061110 - حیوانات زندهمیمون ها برای تحقیقا - 01061110 - حیوانات زندهمیمون ها برای تحقیقا - 01061110 - حیوانات زندهمیمون ها برای تحقیقا - 01061110 - حیوانات زندهمیمون ها برای تحقیقا - 01061110 - حیوانات زندهمیمون ها برای تحقیقا - 01061110 - حیوانات زندهمیمون ها برای تحقیقا - 01061110 - حیوانات زنده

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    01061110
  • ارز نیمایی :

    01061110
یادداشت های فصل

میمون ها برای تحقیقات (پزشكی، - 01061110 - حیوانات زندهمیمون ها برای تحقیقات (پزشكی، - 01061110 - حیوانات زندهمیمون ها برای تحقیقات (پزشكی، - 01061110 - حیوانات زندهمیمون ها برای تحقیقات (پزشكی، - 01061110 - حیوانات زندهمیمون ها برای تحقیقات (پزشكی، - 01061110 - حیوانات زندهمیمون ها برای تحقیقات (پزشكی، - 01061110 - حیوانات زندهمیمون ها برای تحقیقات (پزشكی، - 01061110 - حیوانات زندهمیمون ها برای تحقیقات (پزشكی، - 01061110 - حیوانات زندهمیمون ها برای تحقیقات (پزشكی، - 01061110 - حیوانات زندهمیمون ها برای تحقیقات (پزشكی، - 01061110 - حیوانات زندهمیمون ها برای تحقیقات (پزشكی، - 01061110 - حیوانات زندهمیمون ها برای تحقیقات (پزشكی، - 01061110 - حیوانات زندهمیمون ها برای تحقیقات (پزشكی، - 01061110 - حیوانات زندهمیمون ها برای تحقیقات (پزشكی، - 01061110 - حیوانات زندهمیمون ها برای تحقیقات (پزشكی، - 01061110 - حیوانات زنده

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان