01051210 | بوقلمون مولد نژاد خالص

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 2% )

مجوز های ترخیص

بوقلمون مولد نژاد خا - 01051210 - حیوانات زندهبوقلمون مولد نژاد خا - 01051210 - حیوانات زندهبوقلمون مولد نژاد خا - 01051210 - حیوانات زندهبوقلمون مولد نژاد خا - 01051210 - حیوانات زندهبوقلمون مولد نژاد خا - 01051210 - حیوانات زندهبوقلمون مولد نژاد خا - 01051210 - حیوانات زندهبوقلمون مولد نژاد خا - 01051210 - حیوانات زنده

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    01051210
  • ارز نیمایی :

    01051210
یادداشت های فصل

بوقلمون مولد نژاد خالص - 01051210 - حیوانات زندهبوقلمون مولد نژاد خالص - 01051210 - حیوانات زندهبوقلمون مولد نژاد خالص - 01051210 - حیوانات زندهبوقلمون مولد نژاد خالص - 01051210 - حیوانات زندهبوقلمون مولد نژاد خالص - 01051210 - حیوانات زندهبوقلمون مولد نژاد خالص - 01051210 - حیوانات زندهبوقلمون مولد نژاد خالص - 01051210 - حیوانات زندهبوقلمون مولد نژاد خالص - 01051210 - حیوانات زندهبوقلمون مولد نژاد خالص - 01051210 - حیوانات زندهبوقلمون مولد نژاد خالص - 01051210 - حیوانات زندهبوقلمون مولد نژاد خالص - 01051210 - حیوانات زندهبوقلمون مولد نژاد خالص - 01051210 - حیوانات زندهبوقلمون مولد نژاد خالص - 01051210 - حیوانات زندهبوقلمون مولد نژاد خالص - 01051210 - حیوانات زندهبوقلمون مولد نژاد خالص - 01051210 - حیوانات زنده

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

01051210

کشور سازنده:

GB(انگلستان (بریتانیا))

برند:

Aviagen Turkeys

مشخصات فنی:

PARENT STOCK - PREMIUM HENS

واحد کالا:

01051210

نوع خرید:

01051210

شرح:

جوجه یکروزه بوقلمون مولد (جنسیت ماده)

درصد حقوق:

1

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

01051210

کشور سازنده:

GB(انگلستان (بریتانیا))

برند:

Aviagen Turkeys

مشخصات فنی:

PARENT STOCK - B6ML STAGS

واحد کالا:

01051210

نوع خرید:

01051210

شرح:

جوجه یکروزه بوقلمون مولد (جنسیت نر)

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان