01051190 | سایر جوجه های مرغ و خروس

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

سایر جوجه های مرغ و - 01051190 - حیوانات زندهسایر جوجه های مرغ و - 01051190 - حیوانات زندهسایر جوجه های مرغ و - 01051190 - حیوانات زندهسایر جوجه های مرغ و - 01051190 - حیوانات زندهسایر جوجه های مرغ و - 01051190 - حیوانات زندهسایر جوجه های مرغ و - 01051190 - حیوانات زندهسایر جوجه های مرغ و - 01051190 - حیوانات زنده

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    01051190
  • ارز نیمایی :

    01051190
یادداشت های فصل

سایر جوجه های مرغ و خروس - 01051190 - حیوانات زندهسایر جوجه های مرغ و خروس - 01051190 - حیوانات زندهسایر جوجه های مرغ و خروس - 01051190 - حیوانات زندهسایر جوجه های مرغ و خروس - 01051190 - حیوانات زندهسایر جوجه های مرغ و خروس - 01051190 - حیوانات زندهسایر جوجه های مرغ و خروس - 01051190 - حیوانات زندهسایر جوجه های مرغ و خروس - 01051190 - حیوانات زندهسایر جوجه های مرغ و خروس - 01051190 - حیوانات زندهسایر جوجه های مرغ و خروس - 01051190 - حیوانات زندهسایر جوجه های مرغ و خروس - 01051190 - حیوانات زندهسایر جوجه های مرغ و خروس - 01051190 - حیوانات زندهسایر جوجه های مرغ و خروس - 01051190 - حیوانات زندهسایر جوجه های مرغ و خروس - 01051190 - حیوانات زندهسایر جوجه های مرغ و خروس - 01051190 - حیوانات زندهسایر جوجه های مرغ و خروس - 01051190 - حیوانات زنده

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان