01051120 | مرغ و خروس - جوجه مادر گوشتی یكروزه

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 2% )

مجوز های ترخیص

مرغ و خروس - جوجه ما - 01051120 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه ما - 01051120 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه ما - 01051120 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه ما - 01051120 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه ما - 01051120 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه ما - 01051120 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه ما - 01051120 - حیوانات زنده

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    01051120
  • ارز نیمایی :

    01051120
یادداشت های فصل

مرغ و خروس - جوجه مادر گوشتی ی - 01051120 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه مادر گوشتی ی - 01051120 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه مادر گوشتی ی - 01051120 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه مادر گوشتی ی - 01051120 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه مادر گوشتی ی - 01051120 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه مادر گوشتی ی - 01051120 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه مادر گوشتی ی - 01051120 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه مادر گوشتی ی - 01051120 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه مادر گوشتی ی - 01051120 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه مادر گوشتی ی - 01051120 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه مادر گوشتی ی - 01051120 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه مادر گوشتی ی - 01051120 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه مادر گوشتی ی - 01051120 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه مادر گوشتی ی - 01051120 - حیوانات زندهمرغ و خروس - جوجه مادر گوشتی ی - 01051120 - حیوانات زنده

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

01051120

کشور سازنده:

FR(فرانسه)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

یکروزه نژاد گوشتی

واحد کالا:

01051120

نوع خرید:

01051120

شرح:

جوجه (قطعه)

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان