01041090 | سایر - حیوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%1 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

سایر - حیوانات زنده - 01041090 - حیوانات زندهسایر - حیوانات زنده - 01041090 - حیوانات زندهسایر - حیوانات زنده - 01041090 - حیوانات زندهسایر - حیوانات زنده - 01041090 - حیوانات زندهسایر - حیوانات زنده - 01041090 - حیوانات زندهسایر - حیوانات زنده - 01041090 - حیوانات زندهسایر - حیوانات زنده - 01041090 - حیوانات زنده

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    01041090
  • ارز نیمایی :

    01041090
یادداشت های فصل

سایر - حیوانات زنده از نوع گوس - 01041090 - حیوانات زندهسایر - حیوانات زنده از نوع گوس - 01041090 - حیوانات زندهسایر - حیوانات زنده از نوع گوس - 01041090 - حیوانات زندهسایر - حیوانات زنده از نوع گوس - 01041090 - حیوانات زندهسایر - حیوانات زنده از نوع گوس - 01041090 - حیوانات زندهسایر - حیوانات زنده از نوع گوس - 01041090 - حیوانات زندهسایر - حیوانات زنده از نوع گوس - 01041090 - حیوانات زندهسایر - حیوانات زنده از نوع گوس - 01041090 - حیوانات زندهسایر - حیوانات زنده از نوع گوس - 01041090 - حیوانات زندهسایر - حیوانات زنده از نوع گوس - 01041090 - حیوانات زندهسایر - حیوانات زنده از نوع گوس - 01041090 - حیوانات زندهسایر - حیوانات زنده از نوع گوس - 01041090 - حیوانات زندهسایر - حیوانات زنده از نوع گوس - 01041090 - حیوانات زندهسایر - حیوانات زنده از نوع گوس - 01041090 - حیوانات زندهسایر - حیوانات زنده از نوع گوس - 01041090 - حیوانات زنده

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

01041090

کشور سازنده:

ALL()

برند:

ـــــ

مشخصات فنی:

ـــــ

واحد کالا:

01041090

نوع خرید:

01041090

شرح:

گوسفند زنده از نوع گوشتی

درصد حقوق:

1

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

01041090

کشور سازنده:

PK(پاکستان)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

گوسفند زنده نژاد گوشتی

واحد کالا:

01041090

نوع خرید:

01041090

شرح:

گوسفند زنده نژاد گوشتی

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان