01031000 | حیوانات زنده از نوع خوک مولد نژاد خالص

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

حیوانات زنده از نوع - 01031000 - حیوانات زندهحیوانات زنده از نوع - 01031000 - حیوانات زندهحیوانات زنده از نوع - 01031000 - حیوانات زندهحیوانات زنده از نوع - 01031000 - حیوانات زندهحیوانات زنده از نوع - 01031000 - حیوانات زندهحیوانات زنده از نوع - 01031000 - حیوانات زندهحیوانات زنده از نوع - 01031000 - حیوانات زنده

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    01031000
  • ارز نیمایی :

    01031000
یادداشت های فصل

حیوانات زنده از نوع خوک مولد ن - 01031000 - حیوانات زندهحیوانات زنده از نوع خوک مولد ن - 01031000 - حیوانات زندهحیوانات زنده از نوع خوک مولد ن - 01031000 - حیوانات زندهحیوانات زنده از نوع خوک مولد ن - 01031000 - حیوانات زندهحیوانات زنده از نوع خوک مولد ن - 01031000 - حیوانات زندهحیوانات زنده از نوع خوک مولد ن - 01031000 - حیوانات زندهحیوانات زنده از نوع خوک مولد ن - 01031000 - حیوانات زندهحیوانات زنده از نوع خوک مولد ن - 01031000 - حیوانات زندهحیوانات زنده از نوع خوک مولد ن - 01031000 - حیوانات زندهحیوانات زنده از نوع خوک مولد ن - 01031000 - حیوانات زندهحیوانات زنده از نوع خوک مولد ن - 01031000 - حیوانات زندهحیوانات زنده از نوع خوک مولد ن - 01031000 - حیوانات زندهحیوانات زنده از نوع خوک مولد ن - 01031000 - حیوانات زندهحیوانات زنده از نوع خوک مولد ن - 01031000 - حیوانات زندهحیوانات زنده از نوع خوک مولد ن - 01031000 - حیوانات زنده

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان