01022190 | سایر گاو مولد نژاد خالص

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%1 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

سایر گاو مولد نژاد خ - 01022190 - حیوانات زندهسایر گاو مولد نژاد خ - 01022190 - حیوانات زندهسایر گاو مولد نژاد خ - 01022190 - حیوانات زندهسایر گاو مولد نژاد خ - 01022190 - حیوانات زندهسایر گاو مولد نژاد خ - 01022190 - حیوانات زندهسایر گاو مولد نژاد خ - 01022190 - حیوانات زندهسایر گاو مولد نژاد خ - 01022190 - حیوانات زنده

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    01022190
  • ارز نیمایی :

    01022190
یادداشت های فصل

سایر گاو مولد نژاد خالص - 01022190 - حیوانات زندهسایر گاو مولد نژاد خالص - 01022190 - حیوانات زندهسایر گاو مولد نژاد خالص - 01022190 - حیوانات زندهسایر گاو مولد نژاد خالص - 01022190 - حیوانات زندهسایر گاو مولد نژاد خالص - 01022190 - حیوانات زندهسایر گاو مولد نژاد خالص - 01022190 - حیوانات زندهسایر گاو مولد نژاد خالص - 01022190 - حیوانات زندهسایر گاو مولد نژاد خالص - 01022190 - حیوانات زندهسایر گاو مولد نژاد خالص - 01022190 - حیوانات زندهسایر گاو مولد نژاد خالص - 01022190 - حیوانات زندهسایر گاو مولد نژاد خالص - 01022190 - حیوانات زندهسایر گاو مولد نژاد خالص - 01022190 - حیوانات زندهسایر گاو مولد نژاد خالص - 01022190 - حیوانات زندهسایر گاو مولد نژاد خالص - 01022190 - حیوانات زندهسایر گاو مولد نژاد خالص - 01022190 - حیوانات زنده

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

01022190

کشور سازنده:

US(ایالات متحده)

برند:

cri

مشخصات فنی:

holshtein

واحد کالا:

01022190

نوع خرید:

01022190

شرح:

گوساله نژاد مولد

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان