01022130 | گاو دو منظوره (شیری و گوشتی) مولد نژاد خالص

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%1 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

گاو دو منظوره (شیری - 01022130 - حیوانات زندهگاو دو منظوره (شیری - 01022130 - حیوانات زندهگاو دو منظوره (شیری - 01022130 - حیوانات زندهگاو دو منظوره (شیری - 01022130 - حیوانات زندهگاو دو منظوره (شیری - 01022130 - حیوانات زندهگاو دو منظوره (شیری - 01022130 - حیوانات زندهگاو دو منظوره (شیری - 01022130 - حیوانات زنده

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    01022130
  • ارز نیمایی :

    01022130
یادداشت های فصل

گاو دو منظوره (شیری و گوشتی) م - 01022130 - حیوانات زندهگاو دو منظوره (شیری و گوشتی) م - 01022130 - حیوانات زندهگاو دو منظوره (شیری و گوشتی) م - 01022130 - حیوانات زندهگاو دو منظوره (شیری و گوشتی) م - 01022130 - حیوانات زندهگاو دو منظوره (شیری و گوشتی) م - 01022130 - حیوانات زندهگاو دو منظوره (شیری و گوشتی) م - 01022130 - حیوانات زندهگاو دو منظوره (شیری و گوشتی) م - 01022130 - حیوانات زندهگاو دو منظوره (شیری و گوشتی) م - 01022130 - حیوانات زندهگاو دو منظوره (شیری و گوشتی) م - 01022130 - حیوانات زندهگاو دو منظوره (شیری و گوشتی) م - 01022130 - حیوانات زندهگاو دو منظوره (شیری و گوشتی) م - 01022130 - حیوانات زندهگاو دو منظوره (شیری و گوشتی) م - 01022130 - حیوانات زندهگاو دو منظوره (شیری و گوشتی) م - 01022130 - حیوانات زندهگاو دو منظوره (شیری و گوشتی) م - 01022130 - حیوانات زندهگاو دو منظوره (شیری و گوشتی) م - 01022130 - حیوانات زنده

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان