01022120 | گاو گوشتی مولد نژاد خالص

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%1 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

گاو گوشتی مولد نژاد - 01022120 - حیوانات زندهگاو گوشتی مولد نژاد - 01022120 - حیوانات زندهگاو گوشتی مولد نژاد - 01022120 - حیوانات زندهگاو گوشتی مولد نژاد - 01022120 - حیوانات زندهگاو گوشتی مولد نژاد - 01022120 - حیوانات زندهگاو گوشتی مولد نژاد - 01022120 - حیوانات زندهگاو گوشتی مولد نژاد - 01022120 - حیوانات زنده

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    01022120
  • ارز نیمایی :

    01022120
یادداشت های فصل

گاو گوشتی مولد نژاد خالص - 01022120 - حیوانات زندهگاو گوشتی مولد نژاد خالص - 01022120 - حیوانات زندهگاو گوشتی مولد نژاد خالص - 01022120 - حیوانات زندهگاو گوشتی مولد نژاد خالص - 01022120 - حیوانات زندهگاو گوشتی مولد نژاد خالص - 01022120 - حیوانات زندهگاو گوشتی مولد نژاد خالص - 01022120 - حیوانات زندهگاو گوشتی مولد نژاد خالص - 01022120 - حیوانات زندهگاو گوشتی مولد نژاد خالص - 01022120 - حیوانات زندهگاو گوشتی مولد نژاد خالص - 01022120 - حیوانات زندهگاو گوشتی مولد نژاد خالص - 01022120 - حیوانات زندهگاو گوشتی مولد نژاد خالص - 01022120 - حیوانات زندهگاو گوشتی مولد نژاد خالص - 01022120 - حیوانات زندهگاو گوشتی مولد نژاد خالص - 01022120 - حیوانات زندهگاو گوشتی مولد نژاد خالص - 01022120 - حیوانات زندهگاو گوشتی مولد نژاد خالص - 01022120 - حیوانات زنده

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

01022120

کشور سازنده:

ALL()

برند:

ـــــــ

مشخصات فنی:

ــــــــ

واحد کالا:

01022120

نوع خرید:

01022120

شرح:

گاو زنده گوشتی(گوساله زنده)

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان